2023


Hydraulický sklopný žlab – Bundesamt für Wasserwirtschaft – Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung v laboratoři BOKU Wien - Rakousko

Návrh, výroba a instalace hydraulického měrného sklopného žlabu včetně 3D měřicího vozíku.

Celková délka konstrukce 21,50 m
Celková šířka konstrukce 2,50 m
Celková výška konstrukce 2,40 m
Účinná délka žlabu 17,90 m
Účinná šířka žlabu 0,60 m
Účinná výška žlabu 0,49 m
Maximální sklon 5,0 %
Maximální průtok 250 l/s

2023


Hydrotechnická laboratoř – Katedra krajinného inženýrství, Fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, Slovensko

Projekt, výroba a instalace strojní a elektrotechnologické části hydrotechnické laboratoře. Součástí dodání byl hydraulický okruh, dva hydraulické žlaby s modely vodních staveb, měření, regulace a vizualizace neelektrických veličin.

Celková plocha laboratoře 290 m2
Celková průtoková kapacita laboratoře 100 l/s
Hydraulický žlab Ž1 – délka/hloubka/šířka 8,1/0,40/0,40 m
Hydraulický žlab Ž2 – délka/hloubka/šířka 10,0/0,40/0,40 m
Hydraulický žlab Ž2 – sklon -1 % až 6,4 %

2022


Výměna měřicího prostoru hydraulického žlabu laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně

Rekonstrukce měřicího prostoru měrného hydraulického žlabu v laboratoři Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT Brno. Jmenovitá šířka žlabu zůstala zachována na 0,40 m. Účinná výška skel byla navýšena o 0,10 m na celkových 0,50 m. Byla zvýšena průtoková kapacita žlabu ze 40 l/s na 60 l/s.

Celková délka žlabu 15,5 m
Účinná délka žlabu 12,0 m
Účinná šířka žlabu 0,409 m
Účinná výška stěn žlabu 0,49 m
Minimální průtok 0,2 l/s
Maximální průtok 60 l/s

2021


Hydraulický výukový okruh s měrným žlabem – Agronomická fakulta MENDELU

Hydraulický okruh s měrným žlabem je umístěn v prvním podzemním podlaží budovy Q Agronomické fakulty. Z technického a provozního hlediska se jedná o recirkulační hydraulický okruh s nadzemními akumulačními nádržemi, z nichž se voda za pomoci čerpadla výtlačným potrubím dostává do prostoru měrného žlabu. Lze taktéž před nátokem do měrného žlabu využít tzv. rezervu, která umožňuje napájení libovolných modelů v místnosti vodou. Ovládání směru průtoku vody v hydraulickém okruhu je zabezpečeno příslušnými ručně ovládanými uzavíracími armaturami. Čtyři vzájemně propojené akumulační nádrže z polypropylénu mají celkový objem 3,9 m3. Na jednu z akumulačních nádrží je připojena sací větev odstředivého čerpadla o příkonu 2,4 kW. Čerpadlo je dimenzováno tak, že je schopné skrz nerezové potrubí dimenze DN 100 v měrném žlabu zajistit průtok vody až do výše 40 l/s. Pro měření průtoku je využit megneticko-indukční průtokoměr DN 100, který zajišťuje minimální měřitelné průtoky od 1,6 l/s. Hlavní měrnou trať hydraulického okruhu tvoří měrný žlab o celkové délce 6,50 m. Ten je navržen jako pevný, nesklopný s prosklenými bočními stěnami, nerezovým dnem a s účinnou šířkou 0,370 m. Do horní části nosné konstrukce žlabu jsou speciálním tmelem vlepena jednotlivá skla tloušťky 10 mm. Elektro-technologickou část laboratoře tvoří rozváděč s jednoduchým ovládáním otáček čerpadla za pomocí potenciometrem řízeného měniče frekvence. V budoucnu se očekává rozšíření hydraulického okruhu o měření řady neelektrických veličin včetně jejich vizualizace na dotykovém displeji.

Celková délka žlabu 6,5 m
Účinná délka žlabu 5,0 m
Účinná šířka žlabu 0,37 m
Účinná výška žlabu 0,39 m
Minimální průtok 1,6 l/s
Maximální průtok 40 l/s
Objem akumulačních nádrží 3,9 m3

2016


Hydraulický měrný žlab pro VUT v Brně/NIVUS GmbH

Výroba speciálního měrného žlabu pro potřeby měření firmy NIVUS GmbH v prostorách VUT v Brně, FAST. Měrný žlab zhotovený z ocelové pozinkované konstrukce má následující parametry. Stěny měrného žlabu a jeho dno jsou zhotoveny z hladké voděvzdorné překližky.

Celková délka žlabu 6,3 m
Účinná délka žlabu 5,0 m
Účinná šířka žlabu 0,5 m
Účinná výška stěn žlabu 2,2 m (rezerva – 0,05 m)
Celková výška žlabu 2,6 m

2014


Hydrotechnická laboratoř Stavební školy ve Vysokém Mýtě

Hydraulický okruh laboratoře je tvořen třemi základními prvky – zásobní jímkou, rozvodnými potrubími a na ně navazujícími měrnými tratěmi. Zásobní podzemní jímka, jež tvoří současně jímku čerpací a akumulační, je obdélníkového půdorysu s celkovým objemem 6,5 m3. V jímce jsou instalována dvě ponorná odstředivá čerpadla o celkovém příkonu 4 kW a maximální kapacitě 36 l/s. Voda od čerpadel je dopravována nerezovým potrubím do dvou tlakové větví hydraulického okruhu v dimenzích DN 100 a DN 50. V rámci hydraulického okruhu byly navrženy celkem tři měrné tratě, z nichž nejdůležitější je hydraulický měrný žlab o celkové délce 6,50 m. Ten je navržen jako pevný, nesklopný s prosklenými bočními stěnami, nerezovým dnem a šířkou 0,36 m. Celá konstrukce měrného žlabu je žárově zinkovaná. Druhou ze tří tratí je tlakově provozovaná měrná trať, která slouží pro simulaci mechanických ztrát energie třením po délce potrubí a ztrát místních. Poslední ze tří tratí je trať rezervní, jež bude v budoucnu využita pro napájení volně stojících modelů. Součástí dodávky hydraulického okruhu byly i hydrotechnické modely staveb. Pro prezentaci proudění v hydraulickém měrném žlabu je mimo jiné navrženo 5 ostrohranných přelivů, přeliv s proudnicovou přelivnou plochou nebo demontovatelný propustek. Elektrotechnologickou část laboratoře tvoří systém kabelových tras, kabelů pro měření a regulaci, řídicí a vizualizační systém. Ovládání hydraulického okruhu je zajištěno dotykovým 10” displejem, jenž je součástí elektrického rozváděče.

2010


Úprava měrných tratí hydraulického okruhu laboratoře Ústavu vodních staveb pro měření malých průtoků

Pro měření malých průtoků v rozsahu od 0,3 l/s do 7 l/s byly dvě ze stávajících měrných tratí hydraulického okruhu vybaveny plně vystrojenými obtokovými potrubími s magneticko-indukčními průtokoměry DN 40. Součástí dodávky byla změna SW řídicího systému hydraulického okruhu a dodávka velkých LED zobrazovacích panelů okamžitých průtoků měrnými tratěmi.

2009


Modernizace řízení hydraulického okruhu laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně

Stávající hydraulický okruh využívá podzemní akumulační nádrž objemu 30 m3, z níž je voda dopravována ocelolitinovým potrubím do celkem čtyř měrných tratí. Čerpací stanice je vybavena celkem čtyřmi čerpadly značky Zenit odstředivého typu, z nichž jsou dvě „malá“ o kapacitě 2 x 12 l/s a dvě „velká“ s kapacitou 2 x 95 l/s. V rámci modernizace řízení tohoto hydraulického okruhu byla inovována elektro-technologická část. Veškeré elektro prvky jsou instalovány ve skříňovém rozvaděči, kde jsou umístěny i dva měniče frekvence a vlastní řídicí systém, který je v tomto případě integrován do 6” vizualizačního dotykového panelu firmy B&R, jehož plocha je zobrazitelná i na vzdáleném počítači.

2008


Rekonstrukce čerpací stanice laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně

V rámci rekonstrukce čerpací stanice hydraulického okruhu byla inovována strojně-technologická a elektro-technologická část. Strojně-technologická část čerpací stanice tvoří dvě ponorná odstředivá čerpadla značky Flygt (instalovaná do původní čerpací jímky), nerezová potrubí v průměrech od DN 150 do DN 300 s šesti klapkovými uzávěry a indukčním průtokoměrem. Vedení rozvodných potrubí spolu s polohou uzavíracích klapek je řešeno s ohledem na možnost současného nezávislého provozu více měrných tratí. Elektro-technologickou část inovované čerpací stanice je z technického hlediska možné rozdělit na systém kabelových tras elektrické energie, kabelů MaR a na vlastní řídicí a vizualizační systém. Ten je instalován ve dvou polích skříňového rozvaděče, ve kterém jsou umístěny i měniče frekvence ponorných čerpadel s příslušenstvím. Řídicí systém od firmy B&R, který je součástí vizualizačního dotykového 10” panelu, slouží ke kompletnímu řízení, monitoringu i archivaci všech neelektrických provozních veličin. Díky PID regulaci průtoku je možné v hydraulickém okruhu simulovat pozvolně se měnící průtok.

2007


Úprava měrné tratě čerpací stanice laboratoře Ústavu vodních staveb pro měření malých průtoků

Pro měření malých průtoků v rozsahu od 0,1 l/s do 3 l/s byla vybavena rezervní měrná trať čerpací stanice plně vystrojeným obtokovým potrubím s magneticko-indukčním průtokoměrem DN 32. Součástí dodávky byla i změna SW řídicího systému hydraulického okruhu.

2003


Dodávka měření a automatizace nově budované hydrotechnické laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně

V roce 2003 byla budována nová laboratoř Ústavu vodních staveb, která je stejně jako jiné hydraulické okruhy založena na existenci podzemní zásobní nádrže o objemu až 60 m3 vody. Laboratoř je vybavena čtyřmi ponornými odstředivými čerpadly značky Flygt. Dvě malá o kapacitě 2 x 15 l/s a dvě velká 2 x 100 l/s. Koncepčně je možné hydraulický okruh provozovat dvěma způsoby – v gravitačním nebo tlakovém provozu. Celková průtočná kapacita okruhu je 230 l/s. Hlavní rozvody vody jsou realizovány v nerezovém provedení v průměrech DN 200 až DN 350. Potrubí je vystrojeno celkem 12 uzavíracími klapkami a 5 regulovatelnými šoupaty. K měření průtoku jsou užívány indukční průtokoměry, v gravitačním režimu je průtok stanoven měrným Thomsonovým přelivem. V rámci akce bylo dodáno kompletní elektro-technologické vybavení sestávající z kabelových rozvodů elektrické energie, kabelů MaR a ze skříňového rozvaděče o celkem čtyřech polích. V rozvaděči je vedle měničů frekvence umístěn i vlastní řídicí systém firmy SIEMENS Simatik S7 – 300, který je propojen s ovládacím a vizualizačním PC, jehož plochu lze zobrazit i na vzdáleném počítači. Ovládání laboratoře je možné realizovat i ze dvou parametrizačních panelů. Systém registruje celkem asi 70 údajů elektro-technologických veličin. Regulace průtoku do jednotlivých měrných tratí je v automatickém režimu řízena PID regulátorem. Díky PID regulaci je možné v hydraulickém okruhu simulovat pozvolně se měnící průtok. Systém umožňuje v tlakovém režimu napájení současně až tří měrných tratí.